Geschiedenis

In den beginne...

Onze vereniging is een van de oudste muzikale verenigingen van Zuid-Limburg. Op 12 juni 1892 werd in Heers een mannenkoor opgericht dat aan de basis lag van het ontstaan van onze vereniging. In 1906 werd dan overgegaan tot de aankoop van blaasinstrumenten en in hetzelfde jaar nog hadden de eerste notenleerlessen plaats in het werkhuis van schrijnwerker Peter Derwael.
De naam "Chorale Salvia" werd omgedoopt tot "Chorale en Fanfare Salvia". De leiding was toen in handen van meester Vandevelde. Dan kwamen de donkere oorlogsjaren maar in 1945 werd er onder impuls van Lambert Schalenbourg opnieuw van wal gestoken. De dirigeerstok ging over in handen van Edgard Rongy nadat meerdere bestuursleden tijdelijk de muzikale leiding op zich hadden genomen.

De jaren '50 tot '70

Op 23 april 1954 werd aan onze vereniging het predikaat "Koninklijke" toegekend door Zijne Majesteit Koning Boudewijn. Van dan af werd de Heerse fanfare de "Koninklijke Fanfare Salvia". In 1968 werden dan onder sterke druk de eerste vrouwen toegelaten in onze vereniging wat tot dan toe ondenkbaar was.

Nog niet zo lang geleden

Van dan af kenden we een geleidelijke groei in het aantal leden. Ook het bestuur werd een aantal malen grondig herschikt en er werden een aantal nieuwe bestuursfuncties in het leven geroepen zoals PR-verantwoordelijke, materiaalmeester, jeugd-afgevaardigden, ... . In 1992 werd met een groot feest het 100-jarig bestaan van de fanfare gevierd.

Dit eeuwfeest is achteraf helemaal geen stadium gebleken in een verouderingsproces, doch is in tegendeel een beginpunt geweest voor een versnelde verjongingsbeweging. Terwijl de gemiddelde leeftijd van de leden in 1992 nog om en bij de 35 jaar gemiddeld lag, is deze anno 2002 gedaald tot ca. 28 jaar. In 1995 moesten wij definitief afscheid nemen van Edgar Rongy, de man die gedurende meer dan 50 jaar de muzikale leiding van onze vereniging in handen had, tot in 1991. Mevrouw Ann Carlens, die in 1991 dirigent geworden was als opvolger van Edgar Rongy, bleef hoofddirigent en werd bijgestaan door Peter Dedrij. Ondertussen ging de verjonging en de vernieuwing verder. De bestuursploeg werd versterkt, en ook aan het imago van de vereniging werd meer en meer aandacht besteed.

Tot op heden

De verkiezingen van 1998 brachten een dynamisch bestuur aan het roer dat ijverde voor de verdere ontplooiing van de mogelijkheden van de groep, niet alleen op zuiver muzikaal vlak maar ook op sociaal vlak. Het maatschappelijke doel van onze vereniging is immers breder dan alleen maar de muziekbeoefening: ernstige studie is nodig, maar ook ontspanning en gezellig samenzijn maken deel uit van de werking van onze harmonie als "socioculturele vereniging". Ondertussen promoveerde de Koninklijke Fanfare Salvia naar de 1ste afdeling.

Van fanfare naar Harmonie

Hoewel de groep reeds een tijdje was gewijzigd qua samenstelling, was de naam nog steeds onveranderd gebleven. Sinds het jaarlijkse teerfeest van februari 2002 is de nieuwe naam "Koninklijke Harmonie Salvia Heers" een feit ! 

In oktober 2015 concerteerde de harmonie met Guido Belcanto in Heers. Dit viel zo hard in de smaak bij muzikanten, publiek en bij Guido Belcanto dat er een jaar later een concerttournee in Vlaanderen op volgde.

In 2017 viert de Koninklijke Harmonie Salvia uit Heers haar 125 jarig bestaan. Het werd uitbundig gevierd met het Salvia125-bier en het nieuwe logo van de vereniging.Logo KHS Heers Portrait

De Koninklijke Harmonie Salvia Heers anno 2023 is een dynamische vereniging: bestuur, dirigenten en leden werken samen, musiceren samen en amuseren zich als één grote familie. De jaarlijkse studiereis aan het begin van de zomer zorgt voor een grote samenhang in de vereniging. De jeugdharmonie "Salviaantjes" en de grote harmonie tellen momenteel tesamen een 80-tal musikanten.